Wetgeving | Compendium Kust en Zee

Wetgeving

105 resultaten
EEZ-wet

Wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve zone van België in de Noordzee

 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Erika I

COM (2000) 142: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de veiligheid van het vervoer van olie over zee (Erika I)

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Erika II

COM (2000) 802: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een tweede reeks maatregelen van de gemeenschap op het gebied van de veiligheid van de zeevaart naar aanleiding van het vergaan van de olietanker Erika

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Erika III

COM (2005) 585: Mededeling van de Commissie - Derde pakket wetgeving ten behoeve van de maritieme veiligheid in de Europese Unie

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
FAL

Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
FUND

Internationaal verdrag ter oprichting van een internationaal fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Geïntegreerd kustzonebeheer

2002/413/EG: Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa

 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Aanbeveling
Geïntegreerd maritiem beleid

COM (2007) 575: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, aan de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio´s - Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie

 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Gemeenschappelijk visserijbeleid

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Habitatrichtlijn

Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Havendecreet

Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Havenstaatcontrolerichtlijn

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
HNS

Internationaal verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Innovatie in de blauwe economie

COM (2014) 254: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Innovatie in de blauwe economie: het werkgelegenheids- en groeipotentieel van onze zeeën en oceanen benutten

 • Thema
  • Educatie, onderzoek en innovatie
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Inspire-richtlijn

Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire)

 • Thema
  • Educatie, onderzoek en innovatie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Interconnector Overeenkomst

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

 • Thema
  • Energie
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
Interventieverdrag

Internationaal verdrag inzake optreden in volle zee bij ongevallen die verontreiniging door olie kunnen veroorzaken

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Richtlijn 2008/56/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Kaderrichtlijn Water

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Laadlijnverdrag

Internationaal verdrag betreffende de uitwatering van schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag

Pagina's