Veiligheid tegen overstromingen | Compendium Kust en Zee

Veiligheid tegen overstromingen

Overstromingen langsheen de kust kunnen worden gedreven door stormvloeden en zeespiegelstijging. Tussen 1902 en 2015 nam het gemiddeld zeeniveau op aarde met 0,16 m toe. De gemiddelde stijging per jaar is in die periode niet gelijk gebleven, maar versnelt. Inmiddels bedraagt het mondiale gemiddelde (berekend over de periode 2006-2015) 3,6 mm per jaar. De Noordzeekust van België, gekenmerkt door kustduinen, zandstranden en van nature zachte vooroevers, kan kwetsbaar zijn voor hevige stormvloeden. Het Masterplan Kustveiligheid omvat de maatregelen die moeten genomen worden voor een afdoende bescherming van de kustlijn, de kusthavens en de aangrenzende laaggelegen polders tegen een superstorm met 2050 als tijdshorizon, terwijl het project Kustvisie een Vlaamse langetermijnaanpak voor de kustbescherming wil vormgeven.  Naast de traditionele infrastructurele maatregelen voor kustbescherming komen ook steeds meer de zogenaamde natuurgebaseerde maatregelen naar voren.

In de thematekst wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Veiligheid tegen overstromingen’ voor de Belgische kustzone. De Europese regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot veiligheid tegen overstromingen binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’. Een ruimtelijk overzicht tenslotte, kan teruggevonden worden onder het ‘Kustportaal’.