Sociale en economische omgeving | Compendium Kust en Zee

Sociale en economische omgeving

Kustzones zijn gebieden met een eigen identiteit en specifieke uitdagingen. De Belgische kustzone is hierin niet anders en wordt gekenmerkt door een karakteristieke sociale omgeving met onder meer een verhoogde bevolkingsdichtheid, een sterke vergrijzing, een hoog aantal tweede verblijven, kansarmoede en een hoog aandeel aan alleenstaanden. Daarnaast vormt de Belgische kust op economisch vlak eveneens een specifieke regio met enerzijds de aanwezigheid van grote economische poorten (zeehavens en een internationale luchthaven), maar anderzijds ook een verhoogde werkloosheid, seizoensgebonden werkgelegenheid en een beperkt aantal kwalitatieve arbeidsplaatsen voor hogeropgeleiden. In de thematekst wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis inzake beleid en ruimtegebruik, alsook een hele reeks aan socio-economische gegevens en maatregelen inzake duurzaamheid. De figuren en achterliggende data worden interactief beschikbaar gesteld via het Kustportaal. Meer informatie over de aanwezige socio-economische expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’.